تساوی آلومینیوم اراک مقابل شهرداری تبریز

تساوی آلومینیوم اراک مقابل شهرداری تبریز
در ادامه رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال تیم آلومینیوم اراک در بازی خارج از خانه مقابل شهرداری تبریز به تساوی دست یافت.

تساوی آلومینیوم اراک مقابل شهرداری تبریز

در ادامه رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال تیم آلومینیوم اراک در بازی خارج از خانه مقابل شهرداری تبریز به تساوی دست یافت.
تساوی آلومینیوم اراک مقابل شهرداری تبریز

View more posts from this author