تساوی؛ نتیجه شهرآورد کاکوهای شیرازی

تساوی؛ نتیجه شهرآورد کاکوهای شیرازی
از هفته یازدهم لیگ دسته اول فوتبال، شهرآورد شیراز با نتیجه تساوی به پایان رسید تا تیم‌ها امتیاز بازی را تقسیم کنند.

تساوی؛ نتیجه شهرآورد کاکوهای شیرازی

از هفته یازدهم لیگ دسته اول فوتبال، شهرآورد شیراز با نتیجه تساوی به پایان رسید تا تیم‌ها امتیاز بازی را تقسیم کنند.
تساوی؛ نتیجه شهرآورد کاکوهای شیرازی

View more posts from this author