ترکیدگی لوله آب و نشست زمین

ترکیدگی لوله آب و نشست زمین
افت شدید دما موجب ترکیدگی خط لوله اصلی آب در قم و آب گرفتگی زیرگذر تقاطع 15 خرداد شد؛ پس از ترمیم خط لوله و تخلیه آب، ترافیک در زیرگذر جریان یافت.

ترکیدگی لوله آب و نشست زمین

افت شدید دما موجب ترکیدگی خط لوله اصلی آب در قم و آب گرفتگی زیرگذر تقاطع 15 خرداد شد؛ پس از ترمیم خط لوله و تخلیه آب، ترافیک در زیرگذر جریان یافت.
ترکیدگی لوله آب و نشست زمین

View more posts from this author