ترکیب ژنتیک 2 هزار دام نژاد لری با فرانسوی

ترکیب ژنتیک 2 هزار دام نژاد لری با فرانسوی
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی لرستان گفت: سال گذشته ترکیب ژنتیک 2 هزار راس دام سبک نژاد لری با نژاد فرانسوی انجام شد.

ترکیب ژنتیک 2 هزار دام نژاد لری با فرانسوی

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی لرستان گفت: سال گذشته ترکیب ژنتیک 2 هزار راس دام سبک نژاد لری با نژاد فرانسوی انجام شد.
ترکیب ژنتیک 2 هزار دام نژاد لری با فرانسوی

View more posts from this author