ترکیب تیم پدیده مشخص شد/ تعویض دروازه‌بان پدیده در لحظه آخر

ترکیب تیم پدیده مشخص شد/ تعویض دروازه‌بان پدیده در لحظه آخر
ترکیب تیم پدیده مشهد برای رویارویی با تیم سپاهان مشخص شد.

ترکیب تیم پدیده مشخص شد/ تعویض دروازه‌بان پدیده در لحظه آخر

ترکیب تیم پدیده مشهد برای رویارویی با تیم سپاهان مشخص شد.
ترکیب تیم پدیده مشخص شد/ تعویض دروازه‌بان پدیده در لحظه آخر

View more posts from this author