ترویج فرهنگ رضوی از مهم‌ترین فعالیت‌های بنیاد فرهنگی هنری امام رضا(ع) است

ترویج فرهنگ رضوی از مهم‌ترین فعالیت‌های بنیاد فرهنگی هنری امام رضا(ع) است
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ترویج فرهنگ رضوی را از مهم‌ترین فعالیت‌های بنیاد فرهنگی هنری امام رضا(ع) برشمرد و نسبت به تاثیرپذیری بیشتر فعالیت‌های این بنیاد در داخل و خارج از کشور اظهار امیدواری کرد.

ترویج فرهنگ رضوی از مهم‌ترین فعالیت‌های بنیاد فرهنگی هنری امام رضا(ع) است

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ترویج فرهنگ رضوی را از مهم‌ترین فعالیت‌های بنیاد فرهنگی هنری امام رضا(ع) برشمرد و نسبت به تاثیرپذیری بیشتر فعالیت‌های این بنیاد در داخل و خارج از کشور اظهار امیدواری کرد.
ترویج فرهنگ رضوی از مهم‌ترین فعالیت‌های بنیاد فرهنگی هنری امام رضا(ع) است

View more posts from this author