ترویج اهدای عضو نیازمند کار فرهنگی و باقیات‌الصالحات است

ترویج اهدای عضو نیازمند کار فرهنگی و باقیات‌الصالحات است
نماینده ولی فقیه در استان همدان اهدای عضو را باقیات‌الصالحات دانست و گفت: ترویج اهدای عضو نیازمند کار فرهنگی است.

ترویج اهدای عضو نیازمند کار فرهنگی و باقیات‌الصالحات است

نماینده ولی فقیه در استان همدان اهدای عضو را باقیات‌الصالحات دانست و گفت: ترویج اهدای عضو نیازمند کار فرهنگی است.
ترویج اهدای عضو نیازمند کار فرهنگی و باقیات‌الصالحات است

View more posts from this author