ترور نخبگان علمی مهم‌ترین دشمنی آشکار بیگانگان علیه ایران است

ترور نخبگان علمی مهم‌ترین دشمنی آشکار بیگانگان علیه ایران است
نماینده مردم شهرستان‌های ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: ترور نخبگان علمی مهم‌ترین دشمنی آشکار بیگانگان علیه ایران اسلامی است.

ترور نخبگان علمی مهم‌ترین دشمنی آشکار بیگانگان علیه ایران است

نماینده مردم شهرستان‌های ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: ترور نخبگان علمی مهم‌ترین دشمنی آشکار بیگانگان علیه ایران اسلامی است.
ترور نخبگان علمی مهم‌ترین دشمنی آشکار بیگانگان علیه ایران است

View more posts from this author