تردد در محورهای هزارجریب نکا با زنجیرچرخ امکان‌پذیر است

تردد در محورهای هزارجریب نکا با زنجیرچرخ امکان‌پذیر است
بخشدار هزارجریب نکا گفت: به دلیل خطر یخ‌زدگی در محورهای مختلف هزارجریب، تردد در محورهای مختلف این منطقه با زنجیرچرخ امکان‌پذیر است.

تردد در محورهای هزارجریب نکا با زنجیرچرخ امکان‌پذیر است

بخشدار هزارجریب نکا گفت: به دلیل خطر یخ‌زدگی در محورهای مختلف هزارجریب، تردد در محورهای مختلف این منطقه با زنجیرچرخ امکان‌پذیر است.
تردد در محورهای هزارجریب نکا با زنجیرچرخ امکان‌پذیر است

View more posts from this author