تردد بر پل شناور فتح‌المبین امروز از سر گرفته می‌شود

تردد بر پل شناور فتح‌المبین امروز از سر گرفته می‌شود
فرماندار شوش گفت: مشکل پل شناور منطقه فتح‌المبین رفع شده است و امروز مسیر برای تردد مردم این منطقه بازگشایی می‌شود.

تردد بر پل شناور فتح‌المبین امروز از سر گرفته می‌شود

فرماندار شوش گفت: مشکل پل شناور منطقه فتح‌المبین رفع شده است و امروز مسیر برای تردد مردم این منطقه بازگشایی می‌شود.
تردد بر پل شناور فتح‌المبین امروز از سر گرفته می‌شود

View more posts from this author