ترخیص 25 مصدوم زلزله کرمانشاه از بیمارستان بعثت همدان/ خیرین در کمک نقدی به بیماران ورود کنند

ترخیص 25 مصدوم زلزله کرمانشاه از بیمارستان بعثت همدان/ خیرین در کمک نقدی به بیماران ورود کنند
مدیر بیمارستان بعثت همدان با بیان اینکه 25 مصدوم زلزله کرمانشاه امروز از بیمارستان بعثت همدان ترخیص شدند، گفت:‌ خیرین در کمک نقدی به بیماران ورود کنند.

ترخیص 25 مصدوم زلزله کرمانشاه از بیمارستان بعثت همدان/ خیرین در کمک نقدی به بیماران ورود کنند

مدیر بیمارستان بعثت همدان با بیان اینکه 25 مصدوم زلزله کرمانشاه امروز از بیمارستان بعثت همدان ترخیص شدند، گفت:‌ خیرین در کمک نقدی به بیماران ورود کنند.
ترخیص 25 مصدوم زلزله کرمانشاه از بیمارستان بعثت همدان/ خیرین در کمک نقدی به بیماران ورود کنند

View more posts from this author