تربیت 300 هزار حافظ در طرح تربیت حافظان قرآن تهران

تربیت 300 هزار حافظ در طرح تربیت حافظان قرآن تهران
معاون فرهنگی و اجتماعی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران گفت: امیدواریم در مرحله دوم طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم نیز در حدود 250 هزار تا 300 هزار نفر در این استان ثبت نام کنند.

تربیت 300 هزار حافظ در طرح تربیت حافظان قرآن تهران

معاون فرهنگی و اجتماعی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران گفت: امیدواریم در مرحله دوم طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم نیز در حدود 250 هزار تا 300 هزار نفر در این استان ثبت نام کنند.
تربیت 300 هزار حافظ در طرح تربیت حافظان قرآن تهران

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author