تربیت دیوان‌سالاران آینده وظیفه‌ دانشگاه‌ است

تربیت دیوان‌سالاران آینده وظیفه‌ دانشگاه‌ است
رئیس انجمن ایرانی تاریخ در کشور گفت: دانشگاه‌های کشور باید به دنبال تعلیم و تربیت کادرهای اداری نسل آینده نظام اسلامی از طریق آشنایی با تاریخ دیوان‌سالاری باشند.

تربیت دیوان‌سالاران آینده وظیفه‌ دانشگاه‌ است

رئیس انجمن ایرانی تاریخ در کشور گفت: دانشگاه‌های کشور باید به دنبال تعلیم و تربیت کادرهای اداری نسل آینده نظام اسلامی از طریق آشنایی با تاریخ دیوان‌سالاری باشند.
تربیت دیوان‌سالاران آینده وظیفه‌ دانشگاه‌ است

View more posts from this author