تراکتورسازی و استقلال پشت درهای بسته تمرین کردند

تراکتورسازی و استقلال پشت درهای بسته تمرین کردند
آخرین تمرین تیم‌های تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران پشت درهای بسته برگزار شد.

تراکتورسازی و استقلال پشت درهای بسته تمرین کردند

آخرین تمرین تیم‌های تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران پشت درهای بسته برگزار شد.
تراکتورسازی و استقلال پشت درهای بسته تمرین کردند

View more posts from this author