تراکتورسازی برابر پرسپولیس تیم برتر زمین بود

تراکتورسازی برابر پرسپولیس تیم برتر زمین بود
بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز با بیان اینکه تراکتورسازی برابر پرسپولیس تیم برتر زمین بود، گفت: در بازی مقابل تیم پرسپولیس تهران، فوتبال روی بدش را به تراکتورسازی نشان داد.

تراکتورسازی برابر پرسپولیس تیم برتر زمین بود

بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز با بیان اینکه تراکتورسازی برابر پرسپولیس تیم برتر زمین بود، گفت: در بازی مقابل تیم پرسپولیس تهران، فوتبال روی بدش را به تراکتورسازی نشان داد.
تراکتورسازی برابر پرسپولیس تیم برتر زمین بود

View more posts from this author