تراکتورسازی با پیراهن منقش به تصویر شهید حججی وارد میدان می‌شود

تراکتورسازی با پیراهن منقش به تصویر شهید حججی وارد میدان می‌شود
بازیکنان تیم تراکتورسازی در بازی فردا با لباس‌های منقش به تصویر شهید حججی وارد زمین مسابقه می‌شوند.

تراکتورسازی با پیراهن منقش به تصویر شهید حججی وارد میدان می‌شود

بازیکنان تیم تراکتورسازی در بازی فردا با لباس‌های منقش به تصویر شهید حججی وارد زمین مسابقه می‌شوند.
تراکتورسازی با پیراهن منقش به تصویر شهید حججی وارد میدان می‌شود

View more posts from this author