ترافیک نیمه‌سنگین و پرحجم در محور کندوان و هراز/ محور کندوان دوطرفه شد

ترافیک نیمه‌سنگین و پرحجم در محور کندوان و هراز/ محور کندوان دوطرفه شد
مدیر مرکز مدیریت راه‌های مازندران گفت: در حال حاضر آمد و شد خودروها در محدوده سه‌راه سنگ‌چال تا گزنک، لاسم و تونل تکاور محور هراز از مسیر جنوب به شمال به‌صورت نیمه‌سنگین است.

ترافیک نیمه‌سنگین و پرحجم در محور کندوان و هراز/ محور کندوان دوطرفه شد

مدیر مرکز مدیریت راه‌های مازندران گفت: در حال حاضر آمد و شد خودروها در محدوده سه‌راه سنگ‌چال تا گزنک، لاسم و تونل تکاور محور هراز از مسیر جنوب به شمال به‌صورت نیمه‌سنگین است.
ترافیک نیمه‌سنگین و پرحجم در محور کندوان و هراز/ محور کندوان دوطرفه شد

View more posts from this author