ترافیک نیمه‌سنگین در محور هراز/ کندوان یک‌طرفه شد/ مه‌آلود بودن محورهای مازندران

ترافیک نیمه‌سنگین در محور هراز/ کندوان یک‌طرفه شد/ مه‌آلود بودن محورهای مازندران
رئیس پلیس راه مازندران گفت: آمد و شد خودروها در محور هراز به‌صورت نیمه‌سنگین و در سایر محورهای استان به‌صورت عادی و روان است.

ترافیک نیمه‌سنگین در محور هراز/ کندوان یک‌طرفه شد/ مه‌آلود بودن محورهای مازندران

رئیس پلیس راه مازندران گفت: آمد و شد خودروها در محور هراز به‌صورت نیمه‌سنگین و در سایر محورهای استان به‌صورت عادی و روان است.
ترافیک نیمه‌سنگین در محور هراز/ کندوان یک‌طرفه شد/ مه‌آلود بودن محورهای مازندران

View more posts from this author