ترافیک فوق‌سنگین در محورهای شرق استان تهران/ باز هم مدیریت سفر رعایت نشد

ترافیک فوق‌سنگین در محورهای شرق استان تهران/ باز هم مدیریت سفر رعایت نشد
فرمانده پلیس‌راه ویژه شرق استان تهران از ترافیک فوق‌سنگین در محورهای شرق این استان خبر داد و گفت: باز هم مدیریت سفر از سوی مسافران رعایت نشد.

ترافیک فوق‌سنگین در محورهای شرق استان تهران/ باز هم مدیریت سفر رعایت نشد

فرمانده پلیس‌راه ویژه شرق استان تهران از ترافیک فوق‌سنگین در محورهای شرق این استان خبر داد و گفت: باز هم مدیریت سفر از سوی مسافران رعایت نشد.
ترافیک فوق‌سنگین در محورهای شرق استان تهران/ باز هم مدیریت سفر رعایت نشد

View more posts from this author