ترافیک سنگین در محور کندوان/ ریزش کوه در کندوان تکذب می‌شود

ترافیک سنگین در محور کندوان/ ریزش کوه در کندوان تکذب می‌شود
مدیر مرکز مدیریت‌ راه‌های مازندران گفت: ترافیک ایجاد شده در محور کندوان به دلیل ریزش کوه نیست و اخبار منتشر شده در فضای مجازی در این ارتباط تکذیب می‌شود.

ترافیک سنگین در محور کندوان/ ریزش کوه در کندوان تکذب می‌شود

مدیر مرکز مدیریت‌ راه‌های مازندران گفت: ترافیک ایجاد شده در محور کندوان به دلیل ریزش کوه نیست و اخبار منتشر شده در فضای مجازی در این ارتباط تکذیب می‌شود.
ترافیک سنگین در محور کندوان/ ریزش کوه در کندوان تکذب می‌شود

View more posts from this author