ترافیک سنگین در محور نکا – بهشهر در پی واژگونی تریلی

ترافیک سنگین در محور نکا – بهشهر در پی واژگونی تریلی
رئیس پلیس راه مازندران گفت: واژگونی تریلی در محور نکا_بهشهر موجب بروز ترافیک سنگین در این محور شده است.

ترافیک سنگین در محور نکا – بهشهر در پی واژگونی تریلی

رئیس پلیس راه مازندران گفت: واژگونی تریلی در محور نکا_بهشهر موجب بروز ترافیک سنگین در این محور شده است.
ترافیک سنگین در محور نکا – بهشهر در پی واژگونی تریلی

View more posts from this author