ترافیک سنگین در محور تاکام ـ ساری/ پلیس راه: رانندگان از انحراف به شانه خاکی جاده پرهیز کنند

ترافیک سنگین در محور تاکام ـ ساری/ پلیس راه: رانندگان از انحراف به شانه خاکی جاده پرهیز کنند
مرکز پلیس راه کیاسر، آمد و شد خودروها در محور تاکام به ساری را به‌صورت سنگین اعلام کرده است و خواستار شد رانندگان صبوری و از انحراف به شانه خاکی جاده پرهیز کنند.

ترافیک سنگین در محور تاکام ـ ساری/ پلیس راه: رانندگان از انحراف به شانه خاکی جاده پرهیز کنند

مرکز پلیس راه کیاسر، آمد و شد خودروها در محور تاکام به ساری را به‌صورت سنگین اعلام کرده است و خواستار شد رانندگان صبوری و از انحراف به شانه خاکی جاده پرهیز کنند.
ترافیک سنگین در محور تاکام ـ ساری/ پلیس راه: رانندگان از انحراف به شانه خاکی جاده پرهیز کنند

View more posts from this author