ترافیک سنگین در محور بستان- چذابه

ترافیک سنگین در محور بستان- چذابه
ترافیک امروز جمعه در محور بستان به چذابه در محدوده سه راهی «عبدالخان» سنگین گزارش شده است.

ترافیک سنگین در محور بستان- چذابه

ترافیک امروز جمعه در محور بستان به چذابه در محدوده سه راهی «عبدالخان» سنگین گزارش شده است.
ترافیک سنگین در محور بستان- چذابه

View more posts from this author