ترافیک سنگین در محورهای هراز و کندوان

ترافیک سنگین در محورهای هراز و کندوان
مدیر مرکز مدیریت راه‌های مازندران گفت: آمد و شد خودروها در محورهای هراز و کندوان به‌صورت سنگین است.

ترافیک سنگین در محورهای هراز و کندوان

مدیر مرکز مدیریت راه‌های مازندران گفت: آمد و شد خودروها در محورهای هراز و کندوان به‌صورت سنگین است.
ترافیک سنگین در محورهای هراز و کندوان

View more posts from this author