ترافیک سنگین در محورهای هراز، کندوان و سوادکوه/ کندوان تا ساعت 24 امشب یک‌طرفه است

ترافیک سنگین در محورهای هراز، کندوان و سوادکوه/ کندوان تا ساعت 24 امشب یک‌طرفه است
مدیر مرکز مدیریت راه‌های مازندران با بیان اینکه ترافیکی سنگین در محورهای هراز، کندوان و سوادکوه
حاکم است، گفت: کندوان تا ساعت 24 امشب یک‌طرفه است.

ترافیک سنگین در محورهای هراز، کندوان و سوادکوه/ کندوان تا ساعت 24 امشب یک‌طرفه است

مدیر مرکز مدیریت راه‌های مازندران با بیان اینکه ترافیکی سنگین در محورهای هراز، کندوان و سوادکوه
حاکم است، گفت: کندوان تا ساعت 24 امشب یک‌طرفه است.
ترافیک سنگین در محورهای هراز، کندوان و سوادکوه/ کندوان تا ساعت 24 امشب یک‌طرفه است

View more posts from this author