ترافیک را نمی‌توان با ابزار سنتی کنترل کرد/ تردد همزمان 250 هزار خودرو در کرج

ترافیک را نمی‌توان با ابزار سنتی کنترل کرد/ تردد همزمان 250 هزار خودرو در کرج
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرج گفت: نمی‌توان معضل ترافیک را با ابزارهای سنتی کنترل و برطرف کرد.

ترافیک را نمی‌توان با ابزار سنتی کنترل کرد/ تردد همزمان 250 هزار خودرو در کرج

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرج گفت: نمی‌توان معضل ترافیک را با ابزارهای سنتی کنترل و برطرف کرد.
ترافیک را نمی‌توان با ابزار سنتی کنترل کرد/ تردد همزمان 250 هزار خودرو در کرج

View more posts from this author