ترافیک در اتوبان تهران ـ قم روان است

ترافیک در اتوبان تهران ـ قم روان است
مسؤول ستاد مدیریت بحران و ترافیک شهرستان ری با اشاره به آخرین وضع مسیر مواصلاتی تهران ـ قم، گفت: ترافیک در این اتوبان روان است.

ترافیک در اتوبان تهران ـ قم روان است

مسؤول ستاد مدیریت بحران و ترافیک شهرستان ری با اشاره به آخرین وضع مسیر مواصلاتی تهران ـ قم، گفت: ترافیک در این اتوبان روان است.
ترافیک در اتوبان تهران ـ قم روان است

View more posts from this author