ترابیان، فولاد ـ سیاه جامگان را قضاوت می‌کند

ترابیان، فولاد ـ سیاه جامگان را قضاوت می‌کند
با اعلام کمیته داواران فدراسیون فوتبال، محمدحسین ترابیان قضاوت دیدار تیم‌های فولاد و سیاه جامگان در هفته هجدهم را بر عهده گرفت.

ترابیان، فولاد ـ سیاه جامگان را قضاوت می‌کند

با اعلام کمیته داواران فدراسیون فوتبال، محمدحسین ترابیان قضاوت دیدار تیم‌های فولاد و سیاه جامگان در هفته هجدهم را بر عهده گرفت.
ترابیان، فولاد ـ سیاه جامگان را قضاوت می‌کند

View more posts from this author