تذکر عضو شورا در فصل رویش پروژه‌های زیربنایی شهرداری

تذکر عضو شورا در فصل رویش پروژه‌های زیربنایی شهرداری
عضو شورای شهر اردبیل در حالی در 18 بند به شهردار اردبیل تذکر داد که شهرداری در فصل رویش پروژه‌های زیربنایی تمام همت خود را به کار گرفته تا پروژه‌های خود را به سرانجام برساند.

تذکر عضو شورا در فصل رویش پروژه‌های زیربنایی شهرداری

عضو شورای شهر اردبیل در حالی در 18 بند به شهردار اردبیل تذکر داد که شهرداری در فصل رویش پروژه‌های زیربنایی تمام همت خود را به کار گرفته تا پروژه‌های خود را به سرانجام برساند.
تذکر عضو شورا در فصل رویش پروژه‌های زیربنایی شهرداری

فانتزی

View more posts from this author