تذکرهای شفاهی و کتبی به وزیر بهداشت نتیجه‌ای نداشت/ برخی مردم برای درمان، زندگی‌شان را می‌فروشند

تذکرهای شفاهی و کتبی به وزیر بهداشت نتیجه‌ای نداشت/ برخی مردم برای درمان، زندگی‌شان را می‌فروشند
نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس با بیان اینکه تذکرهای شفاهی و کتبی به وزیر بهداشت نتیجه‌ای نداشت، گفت: مردمی را می‌بینم که برای درمان، زندگی‌شان را می‌فروشند.

تذکرهای شفاهی و کتبی به وزیر بهداشت نتیجه‌ای نداشت/ برخی مردم برای درمان، زندگی‌شان را می‌فروشند

نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس با بیان اینکه تذکرهای شفاهی و کتبی به وزیر بهداشت نتیجه‌ای نداشت، گفت: مردمی را می‌بینم که برای درمان، زندگی‌شان را می‌فروشند.
تذکرهای شفاهی و کتبی به وزیر بهداشت نتیجه‌ای نداشت/ برخی مردم برای درمان، زندگی‌شان را می‌فروشند

View more posts from this author