تذکرات لسانی برای رفع معضلات اخلاقی در سمنان قوت می‌گیرد

تذکرات لسانی برای رفع معضلات اخلاقی در سمنان قوت می‌گیرد
دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان سمنان گفت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، تذکرات لسانی برای رفع معضلات اخلاقی در سمنان قوت می‌گیرد.

تذکرات لسانی برای رفع معضلات اخلاقی در سمنان قوت می‌گیرد

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان سمنان گفت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، تذکرات لسانی برای رفع معضلات اخلاقی در سمنان قوت می‌گیرد.
تذکرات لسانی برای رفع معضلات اخلاقی در سمنان قوت می‌گیرد
سون وی پی ان

عرفان دینی

View more posts from this author