تدوین طرح کمپ گردشگری غار کرفتو در دست انجام است

تدوین طرح کمپ گردشگری غار کرفتو در دست انجام است
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان از تهیه و تدوین طرح کمپ گردشگری غار کرفتو خبر داد و گفت: کارهای مطالعاتی این طرح در دست انجام است.

تدوین طرح کمپ گردشگری غار کرفتو در دست انجام است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان از تهیه و تدوین طرح کمپ گردشگری غار کرفتو خبر داد و گفت: کارهای مطالعاتی این طرح در دست انجام است.
تدوین طرح کمپ گردشگری غار کرفتو در دست انجام است

موزیک سرا

View more posts from this author