تدوین بسته 2 هزار و 160 میلیارد تومانی برای حاشیه شهر مشهد

تدوین بسته 2 هزار و 160 میلیارد تومانی برای حاشیه شهر مشهد
مشاور استاندار خراسان رضوی گفت: با اعتبار حدود 103 میلیارد تومان، 50 پروژه حاشیه شهر مشهد تا پایان سال جاری تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسد.

تدوین بسته 2 هزار و 160 میلیارد تومانی برای حاشیه شهر مشهد

مشاور استاندار خراسان رضوی گفت: با اعتبار حدود 103 میلیارد تومان، 50 پروژه حاشیه شهر مشهد تا پایان سال جاری تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسد.
تدوین بسته 2 هزار و 160 میلیارد تومانی برای حاشیه شهر مشهد

View more posts from this author