تدفین 2 شهید گمنام در دانشگاه آزاد محمودآباد

تدفین 2 شهید گمنام در دانشگاه آزاد محمودآباد
فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح با حضور در دانشگاه آزاد اسلامی محمودآباد مجوز تدفین 2 شهید گمنام را در این دانشگاه صادر کرد.

تدفین 2 شهید گمنام در دانشگاه آزاد محمودآباد

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح با حضور در دانشگاه آزاد اسلامی محمودآباد مجوز تدفین 2 شهید گمنام را در این دانشگاه صادر کرد.
تدفین 2 شهید گمنام در دانشگاه آزاد محمودآباد

View more posts from this author