تدریس مسائل مستحدثه به اساتید ریشه‌دار سپرده شود

تدریس مسائل مستحدثه به اساتید ریشه‌دار سپرده شود
یکی از مراجع عظام تقلید گفت: تدریس مسائل مستحدثه باید به اساتید درس‌‌های خارج ریشه‌دار سپرده شود، ضمن اینکه ورود و خروج این درس‌ها باید با یک اصول و انضباط لازم انجام شود.

تدریس مسائل مستحدثه به اساتید ریشه‌دار سپرده شود

یکی از مراجع عظام تقلید گفت: تدریس مسائل مستحدثه باید به اساتید درس‌‌های خارج ریشه‌دار سپرده شود، ضمن اینکه ورود و خروج این درس‌ها باید با یک اصول و انضباط لازم انجام شود.
تدریس مسائل مستحدثه به اساتید ریشه‌دار سپرده شود

View more posts from this author