تدریس طب، اقتصاد و جامعه‌‌شناسی قرآنی در جامعه‌المصطفی

تدریس طب، اقتصاد و جامعه‌‌شناسی قرآنی در جامعه‌المصطفی
مسوول دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزه‌های علمیه از تدریس طب قرآنی، اقتصاد قرآنی، جامعه‌‌شناسی قرآنی و سیاست قرآنی در جامعه‌المصطفی خبر داد.

تدریس طب، اقتصاد و جامعه‌‌شناسی قرآنی در جامعه‌المصطفی

مسوول دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزه‌های علمیه از تدریس طب قرآنی، اقتصاد قرآنی، جامعه‌‌شناسی قرآنی و سیاست قرآنی در جامعه‌المصطفی خبر داد.
تدریس طب، اقتصاد و جامعه‌‌شناسی قرآنی در جامعه‌المصطفی

View more posts from this author