تخلیه پسماند سمی در رودخانه کارون توسط یکی از شرکت‌های فعال در اطراف اهواز

تخلیه پسماند سمی در رودخانه کارون توسط یکی از شرکت‌های فعال در اطراف اهواز
نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از شرکت‌های تولید کننده قیر در اطراف اهواز پسماند سمی خود را در رودخانه کارون تخلیه می‌کند.

تخلیه پسماند سمی در رودخانه کارون توسط یکی از شرکت‌های فعال در اطراف اهواز

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از شرکت‌های تولید کننده قیر در اطراف اهواز پسماند سمی خود را در رودخانه کارون تخلیه می‌کند.
تخلیه پسماند سمی در رودخانه کارون توسط یکی از شرکت‌های فعال در اطراف اهواز

View more posts from this author