تخلف در انتخاب اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس/ فرمانداران به مصوبات شوراها نظارت ندارند

تخلف در انتخاب اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس/ فرمانداران به مصوبات شوراها نظارت ندارند
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: در انتخاب اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس تخلفات مشهودی صورت گرفته است که غیرقابل کتمان است.

تخلف در انتخاب اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس/ فرمانداران به مصوبات شوراها نظارت ندارند

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: در انتخاب اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس تخلفات مشهودی صورت گرفته است که غیرقابل کتمان است.
تخلف در انتخاب اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس/ فرمانداران به مصوبات شوراها نظارت ندارند

خرم خبر

View more posts from this author