تخلفات گسترده در انتخابات اخیر/ هیأت مرکزی قانون را زیر پا گذاشت/ اجازه بازشماری آرای اصفهان صادر نشد

تخلفات گسترده در انتخابات اخیر/ هیأت مرکزی قانون را زیر پا گذاشت/ اجازه بازشماری آرای اصفهان صادر نشد
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: شکایات ما پس از کشمکش‌های فراوان به هیأت داوری ارسال شد و قرار بود رسیدگی شود اما در حین این فرآیند یک مرتبه نامه‌ای از بحیرایی از هیأت مرکزی مبنی بر تایید آرای شهر اصفهان و دیگر شهرستان‌ها به دست ما رسید.

تخلفات گسترده در انتخابات اخیر/ هیأت مرکزی قانون را زیر پا گذاشت/ اجازه بازشماری آرای اصفهان صادر نشد

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: شکایات ما پس از کشمکش‌های فراوان به هیأت داوری ارسال شد و قرار بود رسیدگی شود اما در حین این فرآیند یک مرتبه نامه‌ای از بحیرایی از هیأت مرکزی مبنی بر تایید آرای شهر اصفهان و دیگر شهرستان‌ها به دست ما رسید.
تخلفات گسترده در انتخابات اخیر/ هیأت مرکزی قانون را زیر پا گذاشت/ اجازه بازشماری آرای اصفهان صادر نشد

View more posts from this author