تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان هنوز قطعی و تأیید نشده است

تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان هنوز قطعی و تأیید نشده است
نایب‌ رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان هنوز قطعی و تأیید نشده است.

تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان هنوز قطعی و تأیید نشده است

نایب‌ رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان هنوز قطعی و تأیید نشده است.
تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان هنوز قطعی و تأیید نشده است

View more posts from this author