تخفیف 30 درصدی امکانات فرهنگی و ورزشی شهرداری شیراز برای جانبازان

تخفیف 30 درصدی امکانات فرهنگی و ورزشی شهرداری شیراز برای جانبازان
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز گفت: تا پایان امسال تمام امکانات فرهنگی و ورزشی شهرداری شیراز برای جانبازان با 30 درصد تخفیف ارائه می‌شود.

تخفیف 30 درصدی امکانات فرهنگی و ورزشی شهرداری شیراز برای جانبازان

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز گفت: تا پایان امسال تمام امکانات فرهنگی و ورزشی شهرداری شیراز برای جانبازان با 30 درصد تخفیف ارائه می‌شود.
تخفیف 30 درصدی امکانات فرهنگی و ورزشی شهرداری شیراز برای جانبازان

اسکای نیوز

View more posts from this author