تخصیص اعتبار به شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان

تخصیص اعتبار به شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: به این شرکت از محل اعتبارات ستون ارتقای شاخص‌های توسعه اقتصادی اعتبار تخصیص پیدا کرد.

تخصیص اعتبار به شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: به این شرکت از محل اعتبارات ستون ارتقای شاخص‌های توسعه اقتصادی اعتبار تخصیص پیدا کرد.
تخصیص اعتبار به شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان

View more posts from this author