تخصیص اعتبار برای ادامه پروژه راه فرمهین ـ خنجین ـ قهاوند به آزادراه ساوه ـ همدان

تخصیص اعتبار برای ادامه پروژه راه فرمهین ـ خنجین ـ قهاوند به آزادراه ساوه ـ همدان
معاون وزیر راه و شهرسازی از تخصیص اعتبار برای ادامه پروژه راه فرمهین ـ خنجین ـ قهاوند به آزادراه ساوه ـ همدان خبر داد.

تخصیص اعتبار برای ادامه پروژه راه فرمهین ـ خنجین ـ قهاوند به آزادراه ساوه ـ همدان

معاون وزیر راه و شهرسازی از تخصیص اعتبار برای ادامه پروژه راه فرمهین ـ خنجین ـ قهاوند به آزادراه ساوه ـ همدان خبر داد.
تخصیص اعتبار برای ادامه پروژه راه فرمهین ـ خنجین ـ قهاوند به آزادراه ساوه ـ همدان

View more posts from this author