تخصیص اعتبارات به منظور تکمیل پروژه جاده هشتگرد به طالقان ضروری است

تخصیص اعتبارات به منظور تکمیل پروژه جاده هشتگرد به طالقان ضروری است
فرماندار شهرستان ساوجبلاغ گفت: تخصیص اعتبارات به منظور تکمیل پروژه جاده هشتگرد به طالقان ضروری است.

تخصیص اعتبارات به منظور تکمیل پروژه جاده هشتگرد به طالقان ضروری است

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ گفت: تخصیص اعتبارات به منظور تکمیل پروژه جاده هشتگرد به طالقان ضروری است.
تخصیص اعتبارات به منظور تکمیل پروژه جاده هشتگرد به طالقان ضروری است

سپهر نیوز

View more posts from this author