تخریب 3 رستوران در جاده چالوس

تخریب 3 رستوران در جاده چالوس
مدیرمنابع آب کرج گفت: سه رستوران در جاده چالوس به دلیل تصرف بستر رودخانه و تجاوز به حریم‌راه با حکم قضایی تخریب شدند.

تخریب 3 رستوران در جاده چالوس

مدیرمنابع آب کرج گفت: سه رستوران در جاده چالوس به دلیل تصرف بستر رودخانه و تجاوز به حریم‌راه با حکم قضایی تخریب شدند.
تخریب 3 رستوران در جاده چالوس

View more posts from this author