تخریب بیمارستان اسلام‌آبادغرب بر اثر زلزله/ امکان بستری نداریم

تخریب بیمارستان اسلام‌آبادغرب بر اثر زلزله/ امکان بستری نداریم
رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) اسلام‌آباد‌غرب با اشاره به تخریب این بیمارستان، گفت: تخت و امکان بستری در این بیمارستان نداریم.

تخریب بیمارستان اسلام‌آبادغرب بر اثر زلزله/ امکان بستری نداریم

رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) اسلام‌آباد‌غرب با اشاره به تخریب این بیمارستان، گفت: تخت و امکان بستری در این بیمارستان نداریم.
تخریب بیمارستان اسلام‌آبادغرب بر اثر زلزله/ امکان بستری نداریم

View more posts from this author