تخریب‌های هویتی سبب از بین‌ رفتن حافظه جمعی مردم می‌شود

تخریب‌های هویتی سبب از بین‌ رفتن حافظه جمعی مردم می‌شود
عضو شورای علمی معماری و شهرسازی در پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن گفت: تخریب بنا و بافت قدیمی گاهی اوقات سبب از بین رفتن حافظه جمعی مردم می‌شود.

تخریب‌های هویتی سبب از بین‌ رفتن حافظه جمعی مردم می‌شود

عضو شورای علمی معماری و شهرسازی در پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن گفت: تخریب بنا و بافت قدیمی گاهی اوقات سبب از بین رفتن حافظه جمعی مردم می‌شود.
تخریب‌های هویتی سبب از بین‌ رفتن حافظه جمعی مردم می‌شود

View more posts from this author