تخت فولاد دومین قبرستان شیعه

تخت فولاد دومین قبرستان شیعه
امام جمعه اصفهان از تخت فولاد به عنوان دومین قبرستان شیعه یاد کرد و گفت: تخت فولاد از چنان اهمیت و ارزشی قائل بوده که علما در گذشته برای زیارت بزرگان مدفون در این قبرستان، پیاده و شبانه حرکت می‌کردند.

تخت فولاد دومین قبرستان شیعه

امام جمعه اصفهان از تخت فولاد به عنوان دومین قبرستان شیعه یاد کرد و گفت: تخت فولاد از چنان اهمیت و ارزشی قائل بوده که علما در گذشته برای زیارت بزرگان مدفون در این قبرستان، پیاده و شبانه حرکت می‌کردند.
تخت فولاد دومین قبرستان شیعه

View more posts from this author