تختی پهلوان اخلاق، ادب و مرام بود/ منش و انسان‌دوستی بالا تختی را ماندگار کرد

تختی پهلوان اخلاق، ادب و مرام بود/ منش و انسان‌دوستی بالا تختی را ماندگار کرد
رئیس اسبق فدراسیون کشتی با بیان اینکه تختی پهلوان اخلاق، ادب و مرام بود، گفت: تختی را منش، مرام و انسان‌دوستی بالا ماندگار کرد.

تختی پهلوان اخلاق، ادب و مرام بود/ منش و انسان‌دوستی بالا تختی را ماندگار کرد

رئیس اسبق فدراسیون کشتی با بیان اینکه تختی پهلوان اخلاق، ادب و مرام بود، گفت: تختی را منش، مرام و انسان‌دوستی بالا ماندگار کرد.
تختی پهلوان اخلاق، ادب و مرام بود/ منش و انسان‌دوستی بالا تختی را ماندگار کرد

View more posts from this author