تحول در علوم انسانی تضمین‌کننده بقای انقلاب اسلامی است

تحول در علوم انسانی تضمین‌کننده بقای انقلاب اسلامی است
رئیس هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی در دومین گردهمایی سراسری استادان معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع تحول در علوم انسانی گفت: اگر بخواهیم تحول در علوم انسانی ایجاد شود، باید به اصل و نظریات بزرگان خودمان برگردیم.

تحول در علوم انسانی تضمین‌کننده بقای انقلاب اسلامی است

رئیس هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی در دومین گردهمایی سراسری استادان معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع تحول در علوم انسانی گفت: اگر بخواهیم تحول در علوم انسانی ایجاد شود، باید به اصل و نظریات بزرگان خودمان برگردیم.
تحول در علوم انسانی تضمین‌کننده بقای انقلاب اسلامی است

View more posts from this author